ŠKOLA ELIET V HAYDOM

ELIET PRE&PRIMARY ENGLISH MEDIUM SCHOOL

ELIET je školou v meste Haydom, ktoré sa nachádza asi 300 km na juhozápad od Arushe.  Je v ňom nemocnica (Haydom Lutheran Hospital – HLH), ktorú založili v roku 1955 nórski luteránski misionári. V súčasnosti patrí Evanjelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii, ktorá sa stará aj o jej prevádzku. V meste však chýbala škola, v ktorej by deti dostali kvalitné vzdelanie a dobrú výchovu. Taká škola bola zbožným želaním zamestnancov nemocnice, rodičov z mesta a jeho okolia. Myšlienky sa chopil Emanuel Nuwass, riaditeľ HLH,  a Martin Tango, riaditeľ luteránskej školy  LEA v Dongobeshi. Obaja vyšli z chudobných pomerov a myšlienka kvalitnej školy s duchovným zaopatrením pre chudobné deti ich nadchla a spojila. Emanuel si vzal v banke úver, postavil školu a Martin ju naplnil žiakmi z Haydom a jeho okolia.

Majiteľmi školy sú Emanuel Nuwass a Martin Tango. Z názvu školy je jasné, že  ElLIET je aj materskou škôlkou a aj základnou školou. Slovo ELIET vzniklo ako skratka zo začiatočných písmen anglických slov EnLight (osvietiť, poučiť), Innovate (inovovať, ), Empowering (posilniť) a Transform (zmeniť).

Hlavným cieľom školy je pripraviť pre Tanzániu kvalitných a vzdelaných mladých ľudí a tak im zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Škola by mala byť iná v porovnaní s tými, ktoré sú aj v Haydom. Malo by tam dominovať  novátorstvo, osvietenstvo a zmena. Mottom školy je: „ Usilovnosť a dobré základy sú budúcim úspechom.“

Škola je riadne zaregistrovaná na Ministerstve pre vzdelanie, vedu a technológie v Tanzánii pod registračným číslom EM 17940 ako nezisková organizácia. Pozostáva z dvoch blokov. V každom sú tri triedy a jedna kancelária. Tretí blok slúži administratíve. Je v ňom knižnica, tri kancelárie, dve toalety. Ďalšími budovami sú toalety pre žiakov a školská kuchyňa. Škola má 200 žiakov, 14 učiteľov a 4 administratívnych zamestnancov.

Žiaci platia školné v hodnote asi 450 USD na rok. V tejto sume je zahrnutá strava, materiály potrebné na vyučovanie a preprava do školy a späť objednaným autobusom. V škole je asi 20  žiakov, ktorých nikto nepodporuje. Pre deti, ktoré bývajú ďaleko, deti z ulice a deti z neúplných rodín by bolo výhodné bývanie v internáte. Jeho stavba sa  aktuálne neplánuje, pretože nie sú na to finančné zdroje. Internát je však víziou do budúcnosti.

Podpora žiaka zo Slovenska by predstavovala maximálne 30€ mesačne a trvala by 7 rokov.  Na podpore žiaka sa podieľa aj škola.